เกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย


    กิจกรรมของสมาคมร่วมกับ สกอ. และเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ในปี พ.ศ.2551-2552

    สมาคมจะจัดทำคู่มือการดำเนินงานสหกิจศึกษา จัดคลินิกให้คำปรึกษา จัดประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาวิทยากรสหกิจศึกษา อบรมสัมมนาเชิงลึกหรือเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์ นักวิชาการสหกิจศึกษา พี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต จัดโครงการ Attachment-program ภายในประเทศ ประสานการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย จัดทำวารสารและจดหมายข่าวของสมาคม


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa