การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 3

View


สมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ ม.กาฬสินธู์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา
“หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

Image Gallery