EVENT UPDATE

11

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2564

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทยเช้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2564

  • published 11 พ.ค. 2564
Read More
6

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 3

การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" (สมาคมสหกิจศึกษาไทย ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์)

  • published 6 ธ.ค. 2562
Read More


11

ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

  • published 11 เม.ย. 2562
Read More
28

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี พ.ศ.2561

ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  • published 28 พ.ย. 2561
Read More


30

21st WACE World Conference

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

  • published 30 พ.ย. 542
Read More


31

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6

สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 6 ระหว่าง 22-23 มีนาคม 2561

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


31

สัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2

สัมมนาสหกิจศึกษาสัญจร ครั้งที่ 2 หัวข้อ "นวัตกรรมสหกิจศึกษา 4.0" วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. -17.00 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอด์จ โฮเทล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


31

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"

สมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมกับ มรภ.รำไพพรรณีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" ระหว่าง 1-4 พฤษภาคม 2561

  • published 31 ม.ค. 2561
Read More


OTHER

"วีดีทัศน์ "บิดาสหกิจศึกษาไทย"

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Link

รายงานการสำรวจสถานภาพการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน

Link

สมาคมสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

Link

วีดีทัศน์สหกิจศึกษา

Link

วีดีทัศน์ "บิดาสหกิจศึกษาไทย"

Link
EVENT


     
Member
ที่ ชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ
1 นางสาว กนกแก้ว แกล้วกล้า 439 ถ.จิระ อ. ต. อ. จ. บุรีรัมย์ 31000
2 นางสาว กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ 233/2 ถ.ประชารักษา จ. อุดรธานี 41000
3 นาย กรกรต เจริญผล 96/26 หมู่ 2 จ. เพชรบุรี 76000
4 ดร. กรรณิกา สุภาภา
5 นางสาว กฤษณพรรณ ฉันทกิจ 230 หมู่ 1 จ. เชียงใหม่ 50290
6 นาย กลมวัฒน์ ภูวิชิต 60/20 หมู่ 8 จ. กำแพงเพชร 62000
7 นาย กวีพงษ์ หงษ์ทอง 2/8 หมู่ 2 ถนนอุดร-สกล จ. อุดรธานี 41000
8 นาย ก้องเกียรติ ว่องวไลรัตน์ 46 หมู่ 3 จ. ราชบุรี 70150
9 นางสาว กังสดาน กนกหงษ์ 119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ จ. ลำปาง
10 นางสาว กัณฐากรณ์ ชัยกิตติกุล 272/9 จ. สุราษฎร์ธานี 84100
11 นาย กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน 104 หมู่ที่ 3 จ. นครราชสีมา 30310
12 นาย กำพร สุวรรณฉิม 121/53 หมู่ที่ 9 ถนน รามอินทรา จ. กรุงเทพมหานคร 10230
13 นาย เกษม เจนวิไลศิลป์ 7/1 ถ.นนทบุรี จ. นนทบุรี 11000
14 นาย เกษมศักดิ์ ทองตัน 8/1 หมู่5 จ. กาฬสินธุ์ 46180
15 นางสาว เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
16 นาย โกเมศ กาบแก้ว 46/3 ถ.จอมบึง-ราชบุรี จ. ราชบุรี 70150
17 นางสาว ขนิษฐา แก้วเอียด 36/26 หมู่ที่ 13 ถ.โชคชัย 4 จ. กรุงเทพมหานคร 10230
18 นางสาว คู่ขวัญ จุลละนันทน์ 164 ม.14 จ. ชัยภูมิ 36000
19 นางสาว จตุรงค์ ลังกาพินธ์ 373 จ. กรุงเทพมหานคร 10310
20 จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทานนท์