EVENT UPDATE

6

การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 5

ระหว่าง 1-2 พฤษภาคม 2560

  • published 6 ก.พ. 2560
Read More


6

WACE WORLD CONFERENCE 2017

ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  • published 6 ม.ค. 2560
Read More


OTHER

"วีดีทัศน์ "บิดาสหกิจศึกษาไทย"

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Link

วารสารสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

Link

รายงานการสำรวจสถานภาพการ ดำเนินงานสหกิจศึกษาในประเทศอาเซียน

Link

สมาคมสหกิจศึกษาในต่างประเทศ

Link

วีดีทัศน์สหกิจศึกษา

Link

วีดีทัศน์ "บิดาสหกิจศึกษาไทย"

Link
EVENT