อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 14

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 14
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)


ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงศุกร์ที่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บันทึกเชิญเข้าอบรม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

Image Gallery