อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 15

View


กำหนดการอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 15
(Cooperative and Work-Integrated Education, CWIE)


ระหว่างวันพุธที่ 28 ถึงศุกร์ที่ 30  มิถุนายน พ.ศ. 2566

บันทึกเชิญอบรม 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์  :: กำหนดการอบรม
ขั้นตอนการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนออนไลน์
แจ้งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

Image Gallery