ารประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

View


สมาคมสหกิจศึกษาโลกจัดการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 21 (21st WACE World Conference)

ระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2562

ณ University of Cincinnati ประเทศสหรัฐอเมริกา

พิเศษ สำหรับชาวไทยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษท่านละ 400 USD (จากอัตราปกติท่านละ 580 USD) 

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://www.waceinc.org/worldconference2019/onlinereg.html (เลือกช่อง WACE Global Partner 400 USD)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข โทร. 044 224010 หรือ นางสาวเกศินี เกิดถาวร โทร. 044 223049, 08 9844 9220

Image Gallery