การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28

View


ขอเชิญเข้ารับการอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 

ระหว่าง 16-18 ธันวาคม  2562 

กำหนดการ   :   หนังสือเชิญเข้าอบรม 
ลงทะเบียนออนไลน์  :  รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 
การชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน (.doc) (.pdf)
แบบฟอร์มจองห้องพัก 

Image Gallery