การอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7

View


ขอเชิญเข้ารับการอบรมร่วมเรียนรู้สหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 7

ระหว่าง  24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการ   :   หนังสือเชิญเข้าอบรม 
ลงทะเบียนออนไลน์  :  รายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียน 
การชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน (.doc) (.pdf)
แบบฟอร์มจองห้องพัก 

Image Gallery