การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนรุ่นที่ 1

View


ขอเชิญเข้ารับการอบรมร่วมเรียนรู้  หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
สำหรับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่  19 - 20 กันยายน พ.ศ.2563
ณ  โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

หนังสือเชิญเข้าอบรม
โครงการอบรม 
กำหนดการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
(รายชื่อจะปรากฎเฉพาะผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนเท่านั้น)