อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 4

View


การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 4
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564

 หนังสือเชิญเข้าอบรม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม

 

หมายเหตุ : เมื่อท่านชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางสมาคมฯ จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งภายใน 7-10 วันทำการ

    slot deposit pulsa 2023


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa