อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 6

View


การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 6
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2564

(เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่กำหนดวันที่ 19-21 มกราคม 2565)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรม :: แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทาง LINE คลิก