อบรมออนไลน์ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) รุ่นที่ 9

View


การอบรมออนไลน์
หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน” รุ่นที่ 9
(COOPERATIVE AND WORK-INTEGRATED EDUCATION, CWIE)
ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2565

บันทึกเชิญเข้าอบรม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์   ::   กำหนดการอบรม
สมัครเข้ารับการอบรม :: แจ้งหลักฐานการโอนเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
สอบถามเพิ่มเติมผ่านช่องทาง LINE คลิก

Image Gallery