เกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย


    วัตถุประสงค์

1) เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และ
     ประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability)
2) เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มี
     คุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน
3) เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
4) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของ
     ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
5) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษา
     และคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa