เกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย


    คณะกรรมการบริหาร (ชุด พ.ศ. 2556-2558)

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคม
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายก
ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ อุปนายก
ดร.พรชัย มงคลวนิช อุปนายก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร เลขาธิการ
นายรัชฎา ภิรมย์รัตน์ เหรัญญิก
ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย โครงการและกิจกรรมวิชาการ
ดร.นฤมล รักษาสุข สาราณียากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ประชาสัมพันธ์
นายเรืองยศ วัชรเกต ปฏิคม
นายณัชติพงศ์ อูทอง นายทะเบียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข วิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชนี นนทศักดิ์ ติดตามและประเมินผล
ดร.อรพินท์ สพโชคชัย กรรมการ
นายทวีศักดิ์ หมัดเนาะ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ บราวน์ กรรมการ
ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ กรรมการ

Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa