เกี่ยวกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย


    การสมัครสมาชิก

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่
   1.1 บุคคลทั่วไป เสียค่าบำรุง 1,000 บาท ตลอดชีพ
   1.2 สถาบัน ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดให้นักศึกษาไปปฎิบัติงาน ณ สถาน เสียค่าบำรุง 2,000 บาท ตลอดชีพ
2. สมาชิกสมทบ ได้แก่
   นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาเสียค่าบำรุง 100 บาท/ปี
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
   ผู้ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ประโยชน์ของสมาชิก นอกจากได้รับสิทธิตามข้อบังคับของสมาคมแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ของสมาคม ได้รับวารสารสมาคมสหกิจศึกษาไทย จดหมายข่าว และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอีกด้วย


Slot Deposit Pulsa Nibung88 Bo Togel Daftar Slot Pulsa Slot Pulsa